HUISREGELS

1-        Omgang:

Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.

2-     Niet nakomen afspraak/te laat op afspraak:

·    Wij verzoeken u op het afgesproken tijdstip van uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u te laat komt kan de behandeling niet doorgaan. Wij zijn dan ook genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

·       Afspraken die niet tijdig afgezegd/verplaatst worden (minimaal 24 uur van tevoren!) worden in rekening gebracht. Afspraken op maandag dienen vóór vrijdag 17.00 uur verplaatst of afgezegd te worden. Op deze manier kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog benutten, om andere patiënten in te kunnen plannen. U kunt uw afspraak afmelden of verzetten door telefonisch contact met ons op te nemen en buiten kantoortijden door ons te mailen.

Waarom berekenen wij deze kosten?

Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg. Dat vinden wij zonde en dat kost ons geld en tijd. Er staat namelijk een team klaar, Deze mensen kunnen op dat moment geen zorg verlenen. Om deze reden zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u door te berekenen. U dient deze nota op de praktijk af te rekenen vóór uw eerstvolgende afspraak.

Let op: de nota die u hiervoor krijgt wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

3-     Afspraakherinnering service:

Wij verzoeken u om uw eigen afspraken goed bij te houden. De SMS-service is bedoeld als extra geheugensteuntje voor de patiënt. De patiënt kan aan onze SMS-service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet of te laat heeft ontvangen. Het vergeten van een afspraak omdat u geen of te laat SMS/e-mailherinnering zou hebben ontvangen is uw eigen verantwoordelijkheid

4-     Werktijden: 

De Fysiotherapeuten werken alleen op afspraak van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 20:00 en op zaterdag van 09:00 tot 16:00. De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:00 en op Zaterdag van 09:00 tot 15:00. Buiten deze tijdstip kunt u altijd contact met ons opnemen via Whatsapp of via E-mail. Wij zullen zsm reageren. 

5-     Duur behandeling: 

Een zitting fysiotherapie duurt ca 25mn.

6-     Vergoeding

·      De verantwoordelijkheid of de patiënt (voldoende) verzekerd is voor fysiotherapie en/of manuele therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. U kunt uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar bij twijfel. Daarbij draagt u de financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Heeft u eventuele vragen over uw polisvoorwaarden kunt u deze altijd stellen aan uw fysiotherapeut.

·       U wordt geacht op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden die uw zorgverzekering stelt.

·       Indien u niet aanvullend vergoed bent, dient u de rekening direct na de behandeling aan de balie te betalen. Dat kan alleen met pin betaald woorden.

·       Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.

7-     Privacy: 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden

8-     Aanmelden:

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument. Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.

9-     Diefstal:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

10-   Rookbeleid:

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

11-   Oefenmateriaal:

Er wordt van de cliënt verwacht het gebruikte oefenmateriaal na gebruik netjes op te bergen.

12-   Klacht: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):

Wij zijn aangesloten aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie KNGF.

13-   Inschrijving:

Bij inschrijving bij onze praktijk verklaart u akkoord te gaan met onze huisregels.

14-   Hygiëne 

Bij hands-on behandelingen is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.

 

Coronareglement

Corona maatregelen

Fysio Araujo volgt de adviezen van het RIVM en de beroepsgroep nauwkeurig op. Wij hebben aan de hand van deze adviezen een protocol ontwikkeld. Een samenvatting van dit protocol leest u hieronder. Alle fysiotherapeuten en medewerkers van Fysio Araujo zijn goed op de hoogte van dit protocol en stemmen hier regelmatig met elkaar over af.

Afspraken:
U kunt voor fysiotherapie terecht in onze praktijk, tenzij u ziekteverschijnselen heeft.

In de praktijk:
Wij maken gebruik van ons hygiëneprotocol;

Wij trachten zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te houden;

Wij schudden u niet de hand;

Wij maken op professionele wijze gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals mondmasker en handschoenen;

Wij maken de contactoppervlakken na iedere behandeling schoon;

Er is desinfectiemiddel aanwezig;

Fysiotherapeuten en medewerkers blijven thuis indien zij verkoudheidsklachten hebben.

Patiënten bij het binnentreden van de praktijk:

Moeten verplicht een mondkapje dragen in de praktijkruimte;

Worden verzocht  handen te desinfecteren, temperatuur laten meten en rekening houden met de 1,5 meter afstand;

Worden verzocht om niet te vroeg naar de afspraak te komen;

Maximaal 1 persoon per fysiotherapeut in de behandelruimte;

Hoest en nies altijd in je elleboog;

Bij griepklachten of luchtwegenklachten heeft u geen toegang tot de praktijk.

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft de organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysio Araujo is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt: 

 • uw gegevens worden voor specifiek doeleinden verzameld namelijk voor fysiotherapeutische zorgverlening, doelmatig beheer & beleid, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting,
 • er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden,
 • u wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website,
 • alle medewerkers van Fysio Araujo hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens,
 • uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang,
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

De bewaartermijn voor medische gegevens op papier is 5 jaar en digitaal is in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U Heeft de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden,
 • het recht op inzagen en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad),
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn,
 • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven,
 • het recht op het toevoegen van eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier,
 • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de werking van uw gegevens te verzetten,

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijke gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysio Araujo hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijke voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdacht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan we voor zorgen dat hun computer en internetverbinding voldoende beveiligd zijn.